Начало -> За учителя

За учителя

Опитът ми от създаването на Детския планетариум показва, че възрастта от 5-7 години е много подходяща за поставяне на основите на астрономическите знания, за създаване на верни представи за движението на Земята и небесните тела. Изключително важно е у децата да се създаде интерес към астрономията, който в следващите образователни степени ще провокира у тях допълнително желание за получаване на повече знания и умения.

Комплектът съдържа 4 учебни помагала, които взаимно се допълват. Разработените теми, методи и средства за работа, гарантират един пълноценен учебен процес. В същото време учителят може да прояви творчески подход и да постигне индивидуален стил на работа, сам да подбира и подрежда материалите, за да постигне очакваните резултати.

Цели:

 1. Формиране на конкретни представи и интерес към удивителния Космос.
 2. Развитие на творческо въображение и на фантазните представи за Вселената.
 3. Формиране на умения за изобразяване на небесни тела, летателни апарати, извънземни същества и други космически обекти.
 4. Развитие на наблюдателност, внимание, нагледно-образно и логическо мислене.

Основни моменти в работата:

 1. Възприемане на илюстративен материал за космическите обекти.
 2. Подбор и съчетаване на различни модулни елементи и техники: изрязване по контурни линии, свързване на точки чрез линии, допълване на композицията, анализ и мислено сравняване, копиране, лепене, сглобяване, рисуване, дорисуване, оцветяване, подреждане.

Методи на педагогическо взаимодействие:

 1. Практико-продуктивни методи – обследване, упражнения, разглеждане към откриване.
 2. Нагледни и словесни методи – наблюдение, демонстрация, разказ, четене на художествено произведение, разговор, беседа, съчетана с детски хипотези. Чрез илюстративно-информационното систематизиране на представи, умения и ценности се обогатява стимулирането на детската любознателност и интерес и се преминава от възприемане към осмисляне.
 3. Творчески методи – конструиране, предметно-техническо моделиране и игри. Чрез творческо-пресъздаващото стимулиране на опит чрез действие и откриване се цели да се работи и „изследва“ самостоятелно.

Похвати:

Дейностни похвати на сътрудничество между децата и педагога: дискусия, повтаряне, подчертаване, пояснителен инструктаж, сравняване, предложения, аргументиране, коригиране, изобразяване, идеи и хипотези.

Постигнати резултати от работата:

 1. Има представа за появата на небесни тела през деня и нощта: Слънце, Луна, звезди, планети.
 2. Формулира въпроси и предложения: прояви на любопитство и любознателност.
 3. Оценява ролята на човека като фактор за опазване и съхраняване на планетата Земя и на съвременната техника за разкриване тайните на Вселената.

Образователни направления:

Задачите са разработени така, че обслужват всички направления, като дообогатяват образователното им съдържание.

Образователно направление: Български език и литература
- Обогатяват речника си, като възприемат нови думи и правилно и точно ги употребяват в потока на речта;
- Създават описателен текст;
- Слушат активно и пасивно повествователен текст;
- Задават въпроси;
- Възприемат художествени произведения.
Образователно направление: Математика
- Различават мястото на предмета в пространството (първи, втори... – поредно броене);
- Нареждат предмети в определен ред;
- Ориентират се във времето – назовават дните от седмицата.
Образователно направление: Природен свят
- Разбират ролята на Слънцето, водата и въздуха за живота;
- Разпознават ден и нощ.
Образователно направление: Социален свят
- Разбират функционалните връзки между нови предмети при използването им;
- Познават труда на хора с нови професии.
Образователно направление: Изобразително изкуство
- Прилагат изобразителни умения и техники по рисуване и апликиране;
- Рисуват по въображение фантастични светове.
Образователно направление: КТБД
- Изработват изделия като повтарят демонстрирани от учителя етапи на работа;
- Самостоятелно оформят някои от елементите на изделието;
- Изрязват хартия по права, крива и начупена линия;
- Прегъват хартия по ориентири три и повече пъти;
- Съединяват материали чрез лепене.
Образователно направление: Музикална култура
- Изпълняват индивидуално и групово песни;
- Импровизират танцови движение.
Образователно направление: Игрова култура и пресъздаване
- Участват в различни дидактични игри;
- Използват изработените материали за различни инсценировки.
Образователно направление: Физическа култура
- Развиват качества като бързина, точност, ориентиране, бягане.

Поредицата „Астрономия за деца“ предлага едно чудно пътешествие на децата из Космоса, спомага за развитието и обогатяване на знанията, естетическите и творчески потребности на децата.

Събития, които можете да използвате:

Световна седмица на Космоса
Световен Ден на Астрономията

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени